تاريخ : پنجشنبه ۱۲ خرداد۱۳۹۰ | | نویسنده : يزدان‌پرست


برگ:

برگ و ساقه هر دو از مريستم مشتركي به نام "مريستم انتهايي نوك ساقه" بوجود مي‌آيند. برگ طول موج‌هاي سرخ و آبي نور خورشيد را جذب مي‌كند. اصطلاح فيلوم به انواع برگهايي كه روي گياه ظاهر مي‌شوند گفته مي‌شود. تعرق و فتوسنتز نقش‌هاي اصلي برگ‌ به شمار مي‌آيند.

 * برش عرضی برگ یک گیاه دو لپه

 

 ساختار بيروني برگ:

برگ از پهنك و دمبرگ تشكيل شده است. پهنك صفحه مسطحي است و رگبرگها ادامه دمبرگ بوده و در سطح زيرين مشخص‌تر هستند. دمبرگ ميله كوتاهي است كه پهنك را در محل گره به ساقه متصل مي‌كند. قاعده برگ گاهي به صورت غلاف يا نيام گسترش مي‌يابد. ضمايمي به نام گوشوارك و زبانك هم در برخي گونه‌ها قابل رؤيت است.

 

 

ساختار دروني برگ:

* تمام بافتهاي برگ از بشره، پارانشيم پوستي و دستجات آوندي تشكيل يافته‌اند.
* برگ به جاي تقارن محوري، داراي تقارن دو طرفي است.

۱- دمبرگ:

تمام‌ سطح‌ دمبرگ‌ از بشره‌ پوشيده‌ شده‌ كه‌ امتداد بشره‌ ساقه‌ است‌ و درون‌ آن‌ پارانشيمي‌ وجود دارد كه‌ رگبرگها از ميان‌ آن‌ مي‌گذرند. آوندهاي‌ چوب‌ ـ آبكش‌ با همان‌ وضعي‌ كه‌ در ساقه‌ قرار دارند (آوندهاي‌ آبكشي‌ در خارج‌ و آوندهاي‌ چوبي‌ در داخل‌) وارد برگ‌ مي‌شوند. در نتيجه‌ آوندهاي‌ آبكشي‌ در پايين‌ و آوندهاي‌ چوبي‌ آنها در بالاي‌ آوندهاي‌ آبكشي‌ قرار مي‌گيرند. علاوه‌ بر آوندها، ياخته‌هاي‌ فيبري‌ نيز در رگبرگ‌ وجود دارند.
 
پارانشيم‌ دمبرگ‌ از نوع‌ پارانشيم‌ كلروفيلي‌ است‌ كه‌ ياخته‌هايش‌ به‌ موازات‌ محور اندام‌ دراز شده‌اند. غالباً دسته‌هاي‌ كلانشيمي‌ زير بشره‌اي‌ در آن‌ تمايز يافته‌اند كه‌ به‌ دمبرگ‌ استحكام‌ و انعطاف‌ لازم‌ را مي‌بخشند.

۲- رگبرگ‌ها:

رگبرگ ادامه رشته‌هاي آوندي دمبرگ است و در ساختار آن بافت‌هاي نگهدارنده كلانشيم و يا اسكلرانشيم نيز وجود دارد. انتهاي رگبرگ‌ها به يك تراكئيد (آوند چوبي بسته) ختم مي‌گردد. در بسياري از دو لپه‌ايها غلاف آوندي به هر طرف يكي از دو بشره يا معمولاً هر دو بشره گسترش مي‌يابد.

۳- پهنك:

در برش‌ عرضي‌ پهنك‌ سه‌ نوع‌ بافت‌ اصلي‌ ديده‌ مي‌شود:

¤ بشره‌ فوقاني (زبرين) و بشره تحتاني (زيرين):
لايه‌ بشره‌ تمامي‌ سطح‌ برگ‌ را مي‌پوشاند و به‌ بشره‌ شاخه‌اي‌ كه‌ برگ‌ بر روي‌ آن‌ واقع‌ شده‌ متصل‌ مي‌شود.

¤ مزوفيل‌‌:
پارانشيمي‌ است‌ كه‌ فضاي‌ بين‌ بشره‌ زبرين‌ و زيرين‌ برگ‌ را پر مي‌كند. ياخته‌هاي‌ مزوفيل‌ حتي‌ پس‌ از بلوغ‌ داراي‌ ديواره‌ نازك‌ و هسته‌اند.
 
¤ رگبرگ‌ها يا دستجات‌ آوندي‌:
رگبرگ‌ها ادامه‌ رشته‌هاي‌ آوندي‌ دمبرگ‌ هستند كه‌ شبكه‌ گسترده‌اي‌ را در مزوفيل‌ تشكيل‌ مي‌دهند. رگبرگ‌هاي‌ اصلي‌ غالباً در سطح‌ پهنك‌ برجسته‌اند و همان‌ تشكيلات‌ دمبرگ‌ در آنها ديده‌ مي‌شود.

 

برگ گیاهان تک لپه‌ای:

¤ وجود رگبرگ موازي شاخص بارز گياهان تك لپه‌ايست.
¤ در تيره غلات، برگها دراز و نواري بوده و از دو بخش پهنك و نيام (قاعده دمبرگ) تشكيل يافته است.
¤ نيام گاهي به بزرگي پهنك است و به صورت غلاف در مي‌آيد.

نمونه مورد مطالعه در بخش تك لپه‌اي، برگ ذرت (Zea mays) مي‌باشد:

* برش عرضي برگ ذرت

A = spongy mesophyll; B = upper epidermis; C = upper cuticle; D = xylem
E = vein; F = phloem; G = lower cuticle; H = guard cell and stoma

برش عرضي برگ ذرت:
 
* مزوفیل یک دست، از نوع اسفنجي
* آوند چوبي در بالا (رو به اپيدرم فوقاني) و آوند آبكش در قسمت پائين (رو به اپيدرم تحتاني)
* وجود سلول‌هاي موتور در اپيدرم فوقاني
* وجود غلاف آوندي در اطراف دستجات آوندي
* پراكنش تقريباً برابر روزنه‌ها در هر دو اپيدرم فوقاني و تحتاني
* وجود كلروپلاست فراوان در مزوفيل و غلاف آوندي
 
 
برگ گیاهان دو لپه‌ای:
 
نمونه مورد مطالعه در این بخش، برگ خرزهره (Nerium Oleander) مي‌باشد:
 
* مزوفیل ناهمگن، پارانشیم نردبانی در قسمت بالا (زیر اپیدرم فوقانی) و اسفنجی در قسمت زیرین (زیر اپیدرم تحتانی).
:: در برخی گونه ها، مثل اکالیپتوس، ممکن است پارانشیم نردبانی در دو طرف و پارانشیم حفره ای (اسفنجی) مابین آنها قرار گرفته باشد.
 
* موقعیت دستجات آوندی در رگبرگ اصلی داسی شکل بوده، به گونه ای که آوند چوبی رو به اپیدرم فوقانی و آوند آبکش رو به اپیدرم تحتانی می باشد.
:: در برخی گونه ها، مثل خرزهره، آوند آبکش در دو طرف آوند چوبی قرار می گیرد.
 
* وجود تعداد زیادی غار یا کریپت (Crypt) در اپیدرم تحتانی
:: کریپت متشکل از روزنه و کرک می باشد.
 
 

 * برش عرضی برگ خرزهره و موقعیت کریپت در اپیدرم تحتانی
 
 
براي مشاهده برش عرضی دیگر از برگ خرزهره و توضیحات بیشتر به سایت دکتر زالی مراجعه نمائید.
 
 
 
تغيير شكل‌ برگ‌:
 
برگ‌ ممكن‌ است‌ غير از نقش‌هاي‌ اصلي‌ خود، اعمالي‌ به‌ منظور سازش‌ با محيط‌ انجام‌ دهد. در اين‌ صورت‌ گاهي‌ به‌ نحوي‌ كاملاً محسوس،‌ شكل‌ ظاهري‌ و ساختار تشريحي‌ آن‌ تغيير مي‌كند و به‌ صورت‌ پولك‌، تيغ‌ (خار) و غيره‌ درمي‌آيد.
 
- دمبرگ ضخيم شده مملو از مواد غذايي: كرفس، ريواس
- برگهاي گوشت‌دار: پياز، كلم
- برگ به پيچك تبديل شده: بگونيا
- حاشيه برگ به بافت زاينده تبديل مي شود: بریوفیلوم
- برگهاي غوطه‌ور: آلاله آبي
- برگ به شكلي در مي آيد كه قادر به شكار حشره باشد: Dionaea ، Nepenthes و Drosera
 
 


امکانات وب

  • ایران کاشی
  • راکت